Huishoudelijk reglement

Artikel 1

1-Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden.

2-Een voordracht door het bestuur wordt bij de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering meegedeeld.

3-Een voordracht door drie, (of meer) leden moet uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een verklaring van de kandidaat dat hij/zij een benoeming zal aanvaarden.

4-Bij het ontbreken van kandidaten kunnen deze tijdens de algemene ledenvergadering worden gesteld.

Artikel 2

1-Wanneer er niet méér kandidaten zijn dan er plaatsen zijn te vervullen, heeft geen stemming plaats, maar worden de kandidaten bij acclamatie gekozen.

Artikel 3, de voorzitter

1-De voorzitter is belast met de algemene leiding en is verantwoordelijk voor de eer en goede naam van de vereniging.

2-Hij/zij komt op voor de belangen van de vereniging en zorgt dat deze op geen enkele wijze wordt geschaad.

3-Hij/zij ziet toe op een juiste naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en dat de aangenomen besluiten worden gerespecteerd en nagekomen.

4-Hij/zij leidt zowel de ledenvergadering als de bestuursvergaderingen en ondertekent de goedgekeurde notulen van de vergaderingen.

Artikel 4, de secretaris

1-De secretaris is belast met de in- en externe correspondentie van de vereniging, het bijhouden van de ledenadministratie, het notuleren van de vergaderingen en het tijdig uitgeven van convocaties en mededelingen.

2-Hij/zij stelt aan het einde van het verenigingsjaar een jaarverslag op en brengt dit verslag uit op de algemene ledenvergadering (jaarvergadering).

3-Hij/zij zal bij ontstentenis van de voorzitter diens functie moeten waarnemen.

4-De secretaris is belast met het beheer van het archief van de vereniging.

Artikel 5, de penningmeester

1-De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en is als zodanig belast met de financiële verantwoording.

2-Hij/zij zorgt voor tijdige inning van de contributies der leden en eventuele andere bijdragen.

3-Hij/zij houdt aantekening van alle ontvangsten en uitgaven.

4-Hij/zij zorgt er voor, dat de uitgaven zoveel mogelijk, doch in ieder geval alle uitgaven van honderdvijfentwintig euro (€ 125,00 of hoger, gedekt zijn door een fiat van het bestuur.

5-Hij/zij stelt, direct na het einde van het verenigings- en boekjaar, een begroting van inkomsten en uitgaven op over dat verenigingsjaar en dient deze begroting, ter vaststelling, in op de eerste algemene ledenvergadering, (jaarvergadering) van het betreffende verenigingsjaar.

Artikel 6, de commissaris (sen)

1-De commissaris (sen) heeft (hebben) een taak, die in het algemeen zal bestaan uit het assisteren bij de werkzaamheden van de overige bestuursleden.

Artikel 6a, verplichting der leden

1-Leden zijn verplicht de jaarlijkse ledenvergadering, (2e kwartaal) bij te wonen.

Artikel 7, contributies

1-De in artikel 8 van de statuten bedoelde contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.

2-Het bedrag van de contributie wordt tijdens en door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor leden is, laatstelijk in de algemene ledenvergadering van 2010vastgesteld op vijftig euro (€ 50,-) per halfjaar, ingaande op 1/05/2010. Rekeningnummer ABN-AMRO: NL49 ABNA 0617 6442 68 t.n.v. badminton club the Happy Smashers te Bergen op Zoom.

Artikel 8, inschrijfgeld

1-Ingevolge een besluit van de algemene ledenvergadering van 2002 betaalt ieder nieuw lid bij toetreding tot de vereniging een inschrijfgeld van zeven euro vijftig (€ 7,50) te betalen gelijk met de eerste contributie.

Artikel 9, ledental

1-Het maximum aantal mensen dat lid kan zijn van de vereniging wordt gesteld op vijftig (50), exclusief de, (niet betalende) ereleden.

Artikel 10, wachtlijst

1-Naast de ledenlijst, die door de secretaris wordt aangelegd, wordt er een wachtlijst aangelegd van mensen, die de wens te kennen hebben gegeven als lid van de vereniging te willen toetreden. Op volgorde van melding kunnen deze mensen als lid toetreden, indien het ledental daartoe aanleiding geeft, doch in ieder geval wanneer het ledental minder dan vijftig (50) bedraagt. Familieleden (lste graad) van leden hebben voorrang op de geplaatsten van de wachtlijst.

Artikel 11, representatie

1-Het bestuur heeft de bevoegdheid te beslissen inzake representatieve verplichtingen.

2-Controle op de uitgaven, die met deze representatieve verplichtingen gepaard gaan, geschiedt jaarlijks door de kascommissie

Artikel 12, wijzigingen

1-Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen geschieden door de algemene ledenvergadering.

Artikel 13, slotbepaling

1-In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur, met dien verstande, dat de te nemen besluiten niet met de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement in strijd zijn.

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 27 april 2010 te Halsteren.

 

  •